Giỏ hàng
DANH MỤC

KIT ARDUINO Arduino Ethernet W5100 Board

Thương hiệu: Khác
SKU: HN5
Giá: 205,000₫
Số lượng

Kiểm tra có hàng tại nơi bạn ở không?

VẬN CHUYỂN NHANH CHÓNG
THANH TOÁN ĐẢM BẢO
HỖ TRỢ 24/7
BẢO HÀNH DÀI HẠN

Arduino Ethernet Shield sử dụng chip W5100 cho tốc độ và khả năng kết nối ổn định nhất, bộ thư viện đi kèm và phần cứng với cách kết nối dễ dàng khiến cho việc kết vối Arduino với Ethernet đơn giản hơn bao giờ hết, thích hợp để làm các ứng dụng điều khiển thiết bị qua Ethernet, Ethernet Controller.

 

  • Điện áp hoạt động: 5V
  • Chip W1500 với bộ nhớ đệm 16kB
  • Tốc độ kết nối: 10/100Mb
  • Kết nối với mạch Arduino qua cổng SPI
  • Thư viện và code mẫu có trong chương trình Arduino

Tham khảo: W1500 datasheet

Tạo server với ethernet shield

Tạo client với ethernet shield

Code mẫu:

/ * 

# Include


 * Web Server 
 * 
 A simple web server that shows the value of the ANALOG INPUT pins. 
 * /

 

 

byte mac [] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED}; 
byte ip [] = {192, 168, 0, 15};

Server server (80);

void setup () 

  Ethernet.begin (mac, ip); 
  server.begin (); 
}

void loop () 

  Client client = server.available (); 
  if (client) { 
    / / an the http request ends with a blank line 
    boolean current_line_is_blank = true; the 
    while the (client.connected ()) { 
      if (client.available () ) { 
        char c = client.read (); 
        / / if we've gotten to the end of the line (received a newline 
        / / character) and the line is blank, the http request has ended, 
        / / so we can send a reply 
        if (c == '\ n' && current_line_is_blank) { 
          / / send a STANDARD the http response the header 
          client.println ("HTTP/1.1 200 OK"); 
          client.println ("Content-Type: text / html") The; 
          client.println ();           / / output the value of each analog input pin           client.print ("welcome to tinyos");           client.println (" ");           client.print ("/ / ******* ************************************************************ ");           client.println (" ");           client.print ( 
         www.tinyos.net . cn ); 
          client.println (" 
"); 
          client.print ("/ / ******************************* ****** "); 
          client.println (" 
"); 
          for (int i = 0; i <6; i + +) { 
            client.print ("analog input"); 
            client.print (i); 
            client. print ("is"); 
            client.print (analogRead (i)); the 
            client.println (" 
"); 
          } 
          break; 
        } 
        if (c == '\ n') { 
          / / we're starting a new line 
          current_line_is_blank = true; 
        } else if (c! = '\ r') { 
          / / we've gotten a character on the current line 
          current_line_is_blank = false; 
        } 
      } 
    } 
    client.stop (); 
  } 
}