Giỏ hàng
DANH MỤC

Đọc cảm biến DHT22 bằng 2 cách? (Cách cũ và không bị delay)

Đăng bởi Cửa hàng linh kiện điện tử KME ngày 0 bình luận

Những thứ cần chuẩn bị

Kết nối cảm biến DHT22 với mạch Arduino

DHT22UNO R3
+5V
-GND
OUTA3

Kết quả

 

Dùng thư viện đọc cảm biến DHT22

Download và cài đặt thư viện hỗ trợ sử dụng DHT22: download tại đây

Code Arduino

#include <DHT.h> // Gọi thư viện DHT22
 
const int DHTPIN = A3; //Đọc dữ liệu từ DHT22 ở chân A3 trên mạch Arduino
const int DHTTYPE = DHT22; //Khai báo loại cảm biến, có 2 loại là DHT11 và DHT22
 
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
 
void setup()
{
    ​Serial.begin(9600)
    ​Serial.println("Arduino.vn!")
    ​dht.begin(); // Khởi động cảm biế
}
 
void loop()
{
    ​float h = dht.readHumidity(); //Đọc độ ẩ
    ​float t = dht.readTemperature(); //Đọc nhiệt đ
 
    ​Serial.println("Arduino.vn")
    ​Serial.print("Nhiet do: ")
    ​Serial.println(t); //Xuất nhiệt đ
    ​Serial.print("Do am: ")
    ​Serial.println(h); //Xuất độ ẩ
 
    ​Serial.println(); //Xuống hàng
}
 

Kết quả

 

Dùng DHT Non-Blocking

Tại sao lại dùng thư viện này?

Vấn đề đặt ra là khi bạn cần đọc thông số của đèn led, nhiệt độ , độ ẩm. Bạn thấy rằng việc đọc những thông số này hoàn toàn là độc lập với nhau, nhưng khi dùng thư viện DHT22 bình thường thì sẽ có sự delay giữa chúng. Bởi ở đây sẽ đọc tuần tự, đọc đèn trước xong rồi mới tới đọc cảm biến hoặc ngược lại. Để giải quyết vấn đề đó khi bạn dùng thư viện DHT Non-Blocking sẽ cho phép đọc các thông số này song song và cùng lúc với nhau.

Download và cài đặt thư viện hỗ trợ sử dụng DHT Non-Blocking: download tại đây

Code Arduino

#include <dht_nonblocking.h> // gọi thư viện
 
#define DHT_SENSOR_TYPE DHT_TYPE_22 // Khai báo loại cảm biến
//#define DHT_SENSOR_TYPE DHT_TYPE_21
//#define DHT_SENSOR_TYPE DHT_TYPE_11
 
static const int DHT_SENSOR_PIN = A3; //Đọc dữ liệu từ DHT22 ở chân A3 trên mạch Arduino
 
DHT_nonblocking dht_sensor(DHT_SENSOR_PIN, DHT_SENSOR_TYPE);
 
void setup()
{
    ​Serial.begin(9600)
    ​Serial.println("Arduino.vn!")
}
 
// Đọc cảm biến sau 1 khoảng thời gian định trước
// Trả về false nếu không đọc được thông số cảm biến hoặc chưa tới thời gian cho phép đọc
// Trả về true nếu đọc được
// static để tạo cái gì đó dùng chung cho chương trình hoặc hàm và khởi tạo 1 lần duy nhất
static bool measure_environment(float* temperature, float* humidity) // Truyền địa chỉ của biến "*"
{
    ​static unsigned long measurement_timestamp = millis(); // Khởi tạo thời gian ban đầ
    ​if (millis() - measurement_timestamp > 4000ul) // Thời gian cho phép đọc là sau hơn 4
    ​
        ​if (dht_sensor.measure(temperature, humidity) == true) // Đọc thông số vào 2 biến và kiểm tra có đọc được khôn
        ​
            ​measurement_timestamp = millis()
            ​return (true)
        ​
    ​
 
    ​return (false)
}
 
void loop()
{
    ​float temperature
    ​float humidity
    ​// Nhớ phải dùng “&” để truyền địa chỉ của biến và
    ​if (measure_environment(&temperature, &humidity) == true) 
        ​// In ra màng hìn
        ​Serial.println("Arduino.vn")
        ​Serial.print("Nhiet do: ")
        ​Serial.println(temperature); //Xuất nhiệt đ
        ​Serial.print("Do am: ")
        ​Serial.println(humidity); //Xuất độ ẩ
 
        ​Serial.println(); //Xuống hàn
    ​
}

Kết quả

 


0 bình luận


Bình luận

Lưu ý: Các bình luận phải được duyệt trước khi được hiển thị.


Cũ hơn Mới hơn